Sokram

Galiza

Galego:

 

Sokram, é un creativo multidisciplinar; ilustración, muralismo e tamén a música centran a súa principal actividade, ademáis da faceta como curador e organizador de varios festivais de arte urbana dende Mutante Creativo. Algúns exemplos son DesOrdes Creativas ou o propio Rexenera Fest.

 

O seu traballo no espazo público varía en canto a mensaxe, contido e forma según o emplazamento, sempre coa intención de xogar co entorno na que se sitúa a peza, aproveitando as formas da propia parede, obxecto ou edificio para realzar a composición final. 

O seu traballo visual posúe un forte compoñente social, crítico ou sarcástico nos seus discursos e destaca o gusto pola ironía e dos obres sentidos no tratamento dos temas escollidos. 

 

O seu particular estilo bebe do graffiti, do comic underground americano, da ilustración Lowbro contemporánea e do deseño gráfico, mesturando unha liña firme e contundente con volumen e elementos vectoriais que se sustentan baixo unha ampla gama cromática e rica en matices. 

 

Máis info:

https://www.instagram.com/sokram_desordes/

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Castellano:

 

Sokram, es un creativo multidisciplinar; ilustración, muralismo y también la música centran su principal actividad, además de su faceta como curador y organizador de varios festivales de arte urbano desde Mutante Creativo (su estudio). Algunos ejemplos son DesOrdes Creativas o el propio Rexenera Fest. 

 

Su trabajo en el espacio público varía en cuanto a mensaje, contenido y forma según el emplazamiento, siempre con la intención de jugar con el entorno en el que se sitúa la pieza, aprovechando las formas de la propia pared, objeto o edificio para realzar la composición final. 

Su trabajo visual posee un fuerte componente social, crítico o sarcástico en sus discursos y destaca su gusto por la ironía y los dobles sentidos en el tratamiento de los temas escogidos. 

 

Su particular estilo bebe del graffiti, el comic underground americano, la ilustración Lowbro contemporánea y del diseño gráfico, entremezclando una linea firme y contundente con volumen y elementos vectoriales que se sustentan bajo una amplia gama cromática y rica en matices. 

 

Más info:

https://www.instagram.com/sokram_desordes/

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

English:

 

Sokram is a multidisciplinary creative; illustration, muralism, and a/so the music focus his main activity, in addition to his role as curator and organizer of several urban art festivals (through Mutante Creativo, his creative studio). Some examples are DesOrdes Creativas or Rexenera Fest.

 

His work in the public space varies in terms of the message, concept and form according with the palette and the wall's format. His intention is always playing with the environment where the piece is and take advantage of the wall's form, the object or the building to raise the final composition. 

 

His visual creations have a strong social component, criticism or sarcastic in his díscourses and highlights his tendency to the irony and the double meanings in the chosen themes. 

 

His singular style is influenced by graffiti, underground american comic, Lowbro contemporary illustration and graphic design, mixing a strong and accurate fine with volume and vector elements, which are sustained by a wide color range and rich in nuances. 

 

More info:

https://www.instagram.com/sokram_desordes/

 

 

TRABALLOS ANTERIORES: