DAAN BOTLEK (Paises Baixos)

 

Rúa Grabador Manuel Facal, 9

 

 

(GAL)

 

“ No lado contrario ” 

 

Daan Botlek ten a dificil capacidade de facer confluir dintintos conceptos nunha soa imaxe, dando lugar a un constructo gráfico orixinal que xera unha novedosa idea. 

 

A filosofía do Ying Yang cre nun universo fluído e cambiante, no que cada situación ten o seu oposto, o cal dará orixe a unha nova circunstancia. Ambas forzas xéranse e consúmense mutuamente: un aumento da enerxía Ying implica unha disminución da enerxía Yang, pero isto non é considerado un desequilibrio senon parte do proceso vital. 

 

A forza do movimento do Discóbolo xunto a quietude reflexiva do Pensador conflúen nun perfecto e ácido equilibrio que consegue a execución precisa dun novo truco, dentro da mesma onda pero visto dende o lado contrario… ;)

 

 

(ES)

 

“ En el lado contrario”

 

Daan Botlek tiene la difícil capacidad de hacer confluir distintos conceptos en una sola imagen, dando lugar a un constructo gráfico original que genera una novedosa idea. 

 

La filosofía del Ying Yang cree en un universo fluído y cambiante, en el que cada situación tiene su opuesto, lo cual originará una nueva circunstancia. Ambas fuerzas se generan y se consumen mutuamente: un aumento de la energía Ying implica una disminución de la energía Yang, pero esto non es considerado un desequilibrio si no parte del proceso vital. 

 

La fuerza del movimiento del Discóbolo junto a la quietud reflexiva del Pensador conflúen en un perfecto y ácido equilibrio que consigue la ejecución precisa de un nuevo truco, dentro de la misma ola pero visto desde el lado contrario… ;)

 

 

(ENG)

 

“On the flip side”

 

Daan Botlek has the difficult ability to make different concepts connect in a single image, giving born to an original graphic construct that generates a newfangled idea.

 

The Ying Yang philosophy believes in a fluid and changing universe, in which each situation has its opposite, which will give rise to a new circumstance. Both forces generate and consume each other: an increase in Ying energy implies a decrease in Yang energy, but this is not considered an imbalance but rather part of the vital process.

 

The strength of the movement of the Discobolus together with the reflective stillness of the Thinker converge in a perfect and acid balance that achieves the precise performance of a new trick, inside of the same wave but seen from the opposite side... ;)

 

 

 

 

DAAN BOTLEK

DAAN BOTLEK ( Paises Baixos )

 

(GAL)

 

O famoso artista urbano e ilustrador holandés Daan Botlek é recoñecido globalmente a través das súas particulares personaxes e conceptos gráficos. Cun estilo único e moi identificable, os seus debuxos poden semellar  simples a primeira vista, pero agochan unha extrema complexidade en canto a concepto, técnica e forma.

As líñas claras e o sutil uso da sombra, xunto cun gran sentido da composición e do movimento revelan un enorme coñecemento.

As súas figuras, xeralmente esquemáticas, son creadas específicamente para cada sitio e acostuman a interactuar co espazo que as rodea, entrando e saíndo de dimensións invisibles. 

 

¿Qué dimensión se abrirá en Carballo? Saberémolo neste Rexenera Fest 2022!

 

Máis info:

https://www.instagram.com/daanbotlek/

http://cargocollective.com/daanbotlek

 

———

 

(ES)

 

El famoso artista urbano e ilustrador holandés Daan Botlek es reconocido globalmente a través de sus particulares personajes y conceptos gráficos.

Con un estilo único y muy identificable, sus dibujos pueden parecer simples a primera vista, pero esconden una extrema complejidad en cuanto a concepto, técnica y forma.

Las líneas claras y el sutil uso de la sombra, junto con un gran sentido de la composición y del movimiento revelan un enorme conocimiento. 

Sus figuras, generalmente esquemáticas, son creadas específicamente para cada sitio y acostumbran a interactuar con el espacio que las rodea, entrando y saliendo de dimensiones invisibles. 

 

¿Qué dimensión se abrirá en Carballo? Lo sabremos en este Rexenera Fest 2022!

 

Más info:

https://www.instagram.com/daanbotlek/

http://cargocollective.com/daanbotlek