Bosoletti

Arxentina

Foto: Bosoletti

BOSOLETTI: "PETRA MATER"

 

Versión Galego:

--------------------

Unha muller flota na luz da Lúa. 

O seu camiño foi feito de Pedras. 

Nos seus ollos convertéronse en Estrelas. 

Debaixo dos seus pés agora brilan.

Coas mans acolle, cos cabelos acariña, coas costas sostén.

Barco que salva, cuncha que nutre a vida.

Núa, inmutable, duradeira Pedra.

——————————

Nas montañas de Galiza son moitas as pedras que se cree posúen virtudes milagreiras, como evidencia de cultos indíxenas de orixes preceltas, a miúdo vencellados aos ritos de fertilidade.

A Ermida de San Guillerme de Fisterra e o Monte Pindo atópanse entre os lugares máis famosos e de auténtica eficacia. 

As pedras de Muxía e a Barca da Virxe están conectadas coa historia de Santiago pero anterior a isto coa de San Andrés e orixinalmente coas culturas primitivas que atribuían ás rochas propiedades milagreiras en virtude da súa dureza, aspereza e permanencia: a pedra que permanece sempre ela mesma, ten poder no golpear e perdura no eterno, revelando a divinidade que trascende a precariedade da existencia humana.

Nestas terras, que os antigos crían o límite infranqueabel do mundo habitado, tivo lugar o tránsito das ánimas ás illas dos benditos. Os navegantes mitolóxicos e os santos cristiáns alternáronse a tempo para guiar aos peregrinos neste camiño marcado polas pedras na terra e pola Vía Láctea no ceo, conectando humano e divino.

En carballo, cidade célebre tamén polas súas prodixiosas augas termais que proporcionan curación, hai unha rocha na que as mulleres que teñen dificultades para dar a luz estíranse para bañarse coa luz da lúa. No dolmen de Pedra Moura, ubicado na zona de Aldemunde e quizais dende o ano 3500 a.C., é un dos máis extensos de toda Galicia. 

“Petra Mater” é a imaxen dunha muller suspendida entre o ceo e a terra, vista dende a lúa, núa como a pedra. 

 

Xuño 2018.

Bosoletti

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Versión Castellano:

 

“PETRA MATER”

--------------------

Una mujer flota en la luz de la Luna.

Su camino fue hecho de Piedras.

En sus ojos se convirtieron en Estrellas.

Debajo de sus pies ahora brillan.

Con las manos acoge, con los cabellos acaricia, con la espalda sostiene.

Barco que salva, concha que nutre la Vida.

Desnuda, inmutable, duradera Piedra.

——————————

En las montañas de Galicia son muchas las piedras que se cree posean virtudes milagrosas, como evidencia de cultos indígenas de origen preceltas, a menudo vinculados a los ritos de fertilidad.

La Ermita de San Guillermo en Finisterra y el Monte Pindo se encuentran entre los sitios más famosos y de auténtica eficacia.

Las piedras de Muxía y la Barca de la Virgen están conectadas con la historia de Santiago pero anterior a esto con la de San Andrés y originalmente con las culturas primitivas que atribuían a las rocas propiedades milagrosas en virtud de su dureza, aspereza y permanencia: la piedra que permanece siempre ella misma, tiene poder en el golpear y perdura en el eterno, revelando la divinidad que trasciende la precariedad de la existencia humana.

En estas tierras, que los antiguos creían el límite infranqueable del mundo habitado, tuvo lugar el tránsito de las almas a las islas de los benditos. Los navegantes mitológicos y los santos cristianos se han alternado a tiempo para guiar a los peregrinos en este camino marcado por las piedras en la tierra y por la Vía Láctea en el cielo, conectando humano y divino.

En Carballo, ciudad celebre también por sus prodigiosas aguas termales que proporcionan curación, hay una roca en la que las mujeres que tienen dificultades para dar a luz se estiran para bañarse con la luz de la luna. El dolmen de Pedra Moura, ubicado en la zona de Aldemunde y quizás desde el año 3500 a.C., es uno de los más extensos de toda Galicia.

“Petra Mater” es la imagen de una mujer suspendida entre el cielo y la tierra, vista desde la luna, desnuda como la piedra.

 

Junio 2018.

Bosoletti

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

English version:

 

“PETRA MATER”

--------------------

A Woman floats in the glare of the Moon.

Her path was made of Stones.

In her eyes they became Stars.

Under her feet now they shine.

With hands she receives, with hair she cherishes, with back she sustains.

Boat that redeems, conch that harbors the Life.

Nude, unchanging, durable Stone.

--------------------

In the mountains of Galicia there are many stones believed to possess miraculous virtues, as evidence of indigenous cults of pre-Celtic origin, often linked to fertility rites.

The Hermitage of San Guillermo in Finisterra and Mount Pindo are among the most famous sites and of real effectiveness.

The stones of Muxía and the Boat of the Madonna are linked to the history of Santiago but before that of Sant'Andrea and originally to primitive cultures that attributed to the rocks miraculous properties by virtue of their hardness, roughness and permanence: the stone that always remains herself, she has power to strike and endure forever, revealing the divinity that transcends the precariousness of human existence.

In these lands, which the ancients believed to be the impassable boundary of the inhabited world, the transit of souls to the islands of the blessed took place. Mythological boaters and Christian saints have alternated in time to guide the pilgrims on this path marked by stones on the earth and by the Milky Way in the sky, connecting human and divine.

In Carballo, a city famous also for its prodigious thermal waters that bring healing, there is a rock on which women who have difficulty giving birth are stretched to be bathed in the light of the moon. The dolmen of Pedra Moura, located in the area of Aldemunde and probably dating back to 3500 BC. it is one of the largest in the whole of Galicia.

"Petra Mater" is the image of a woman suspended between heaven and earth, seen from the moon, naked like stone.

 

June 2018.

Bosoletti

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

O mural de Bosoletti  está na rúa Avenida Cristina, Carballo. >> Ver ubicación >> Link Street view:

 

Fotos por: Mutante Creativo

PETRA MATER:

Fotos: Bosoletti


BOSOLETTI:

Nado e criado en Armstrong, unha pequena vila arxentina, Bosoletti conta cunha mirada limpa e primixenia sobre a vida, a natureza e a humanidade. Baseado nun estilo pictórico clásico, apóiase en simbolismos e metáforas, en representacións humanas e fortes apelacións visuais. Bosoletti traballa con figuras humanas en conxunto cos elementos da natureza, particularmente as femininas e os seus destinos. Os seus murais evocan serenidade e pracer visual, pero implicando un espertar de conciencias. A consciencia de que a vida pasa pero sen saber moi ben o que nos concirne ou o que somos capaces de decidir por nós mesmas. A consciencia de que a vida debería ser unha constante loita influída sobre todo pola lóxica. 

 

Máis info:

 

https://bosoletti.com


TRABALLOS ANTERIORES: