Marina Capdevila

Cataluña

- GAL -

 

"Máscara negra nos baños termais”

 

 O mural de Marina Capdevila está inspirado nos históricos baños termais da vila de Carballo, unhas augas con propiedades mineromedicinais que como é sabido xa coñecían os antigos romanos, sendo redescubertas no século XVIII e reconvertídas nuns novos baños famosos en toda a comarca.  Tamén é de coñecemento popular que este novo destino termal provocou a transformación e o crecemento de Carballo de aldea a capital de comarca,  e de ahí a súa importancia como motivo central elexido por Marina. 

 

Como acostuma a facer en murais e ilustracións, a artista catalana tira de retranca e humor para falarnos de vitalidade, da importancia de manterse activo e vivaz aínda con oitenta e tantos. Coa súa particular ironía e estilo desenfadado as súas señoras maiores saben como coidarse e desfrutar da vida, da importancia do coidado persoal e do autodeleite. E que millor que estas augas menciñeiras que temos en Carballo para facelo. 

 

 

"Máscara negra en los baños termales”

 

El  mural de Marina Capdevila está inspirado en los históricos baños termales de Carballo, unas aguas con propiedades mineromedicinales que como es sabido ya conocían los antiguos romanos, siendo redescubiertas en el sigo XVIII y reconvertidas en unos nuevos baños famosos en toda la comarca. También es vox populi que este nuevo destino termal provocó la transformación y crecimiento de Carballo de aldea a capital de comarca y de ahí su importancia como motivo central elegido por Marina.

 

Como acostumbra a hacer en murales e ilustraciones, la artista catalana tira de tretanca y humor para hablarnos de vitalidad, de la importancia de mantenerse activo y vivaz aún con ochenta y tantos. Cons su particular ironía y estilo desenfadado, sus señoras mayores saben como cuidarse y disfrutar de la vida, de la importancia del cuidado personal y del autodeleite. Y qué mejor que estas aguas medicinales que tenemos en Carballo para hacerlo?

 

 

 

 “Black mask at the thermal baths”

Mural painted at @rexenerafest in Carballo, Galicia, curated by @mutantecreativo 💛
The mural is inspired by the old thermal baths of the village dated from 1800. My old ladies know how to do it 🧖🏻‍♀️🧖🏻‍♀️🧖🏻‍♀️ Self care matters, even at your eighties

 

 

Más info:

https://www.marinacapdevila.com

 

- GAL -

Ilustradora freelance afincada en Barcelona. Despois de rematar Belas Artes trasládase a Rotterdam durante ano e medio para profundizar no deseño gráfico, estudando e facendo prácticas en dous estudos. Á volta, despois de traballar como deseñadora gráfica, decide adentrarse máis na ilustración cursando un posgrado de ilustración creativa. A partir dese momento céntrase na ilustración.

 

O que inspira a Marina é a beleza que non segue o cánones habituais como personas maiores, personaxes eternos perdidos nunha sociedade na que teñen dificultade para comprender. O que quere comunicar é o desexo de chegar á vellez con plena vitalidade. Os recursos da exaxeración e a ironía son puntos clave nas súas creacións.

 

Máis info:

https://www.marinacapdevila.com

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

- CAST -

Ilustradora freelance afincada en Barcelona. Después de terminar Bellas Artes se traslada a Rotterdam durante año y medio para profundizar en diseño grafico, estudiando y haciendo practicas en dos estudios. A la vuelta, después de trabajar como diseñadora gráfica, decide adentrarse más en la ilustración cursando un posgrado de ilustración creativa. A partir de ese momento se centra en la ilustración. Lo que inspira a Marina es la belleza que no sigue los cánones habituales, como personas mayores, personajes eternos perdidos en una sociedad en la que tienen dificultad para comprender. Lo que quiere comunicar es el deseo de llegar a la vejez con plena vitalidad. Los recursos de la exageración y la ironía son puntos clave en sus creaciones.

 

Más info:

https://www.marinacapdevila.com

 

TRABALLOS ANTERIORES: