Sabek

Madrid

Pic. A.L. Crego.

 SABEK

 

Galego:

 

“RESILIENCIA”

 

Capacidade para superar circunstancias traumáticas.

"A resiliencia potencia a felicidade”

O significado de resilencia é: a capacidade para superar circunstancias traumáticas. Sabek traballa esta definición como potenciadora da felicidade. 

A imaxen fai referencia á actualidade e a realidade que estamos a vivir, móstranos a un gran felino que lame as súas feridas, como acto de autocuración, facendonos sair dese sufrimen- to moito máis reforzados, como se dunha proba ou aprendizase se tratara, o que nos leva a gañar consciencia e sabiduría. 

Nos seus traballos murais Sabek consegue un gran impacto visual a través das súas figuras sintéticas e masas de cor saturaas, a miúdo coa figura principal dun animal como protagonista. Neste caso o leopardo e o simbolismo de certos elementos naturais, que agochan sutís significados engadidos, funcionan á perfección conxuntamente potenciándose mutuamente a través do contraste entre a masa do negro e as vibrantes cores usadas no resto da composición.

 

Máis info:

https://www.sabeknonsense.com

https://www.instagram.com/sabeknonsense/

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Castellano: 

 

“RESILIENCIA”

 

Capacidad para superar circunstancias traumáticas.

"La resiliencia potencia la felicidad”

El significado de resiliencia es la capacidad para superar circunstancias traumáticas y en este mural Sabek trabaja esta definición como potenciadora de la felicidad. 

La imagen hace referencia a la actualidad y la complicada realidad que estamos viviendo,  un gran felino que lame sus heridas como acto de autocuración para salir de ese sufrimiento mucho más reforzados, como si de una prueba de aprendizaje se tratara y que debería llevarnos a ganar consciencia y sabiduría. 

En sus trabajos murales Sabek consigue un gran impacto visual a través de sus figuras sintéticas y masas de color saturadas, a menudo con la figura principal de un animal como protagonista.  En este caso el leopardo y el simbolismo de ciertos elementos naturales,  que esconden sutiles significados añadidos, funcionan a la perfección conjuntamente potenciándose mutuamente a través del contraste entre la masa del negro y los vibrantes colores utilizadas en el resto de la composición.

 

  

Máis info:

https://www.sabeknonsense.com

https://www.instagram.com/sabeknonsense/

 

 


Máis Imáxenes:Máis Info:


Galego:

 

Sabek comeza a súa andaina intervindo nas rúas e recunchos abandonados dos arredores de Madrid, onde desenvolve o seu particular estilo nos primeiros anos 2000. Co paso do tempo evolúe cara a creación de obras máis figurativas e a experimentar con diferentes técnicas ademáis do seu traballo nas rúas.

 

O seu estilo recoñécese pola representación das formas e cores que aluden á orixe natural, especialmente a través daqueles animais nobres e poderosos que infunden unha forte sensación de respecto. A súa obra prantexa unha reflexión ao redor do ser humano e a súa relación coa natureza, a representación animal amosa a alegoría entre o equilibro natural e as enerxías nela implícitas mediante formas minimalistas vexetais e humanas. 

 

O seu traballo pódese atopar en galerías de España, Francia ou Estados Unidos, así como en monumentais muros ao redor do mundo (EE.UU., Francia, España, Malasia, Rusia ou Nova Zelanda). 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Castellano:

 

Sabek comienza su andadura interviniendo en las calles y lugares abandonados en los alrededores de Madrid, donde desenvuelve su particular estilo en los primeros años de la década de los 2000. Con el paso del tiempo evoluciona hacia la producción de obras más figurativas y a experimentar con diferentes técnicas además de su trabajo en la calle.

 

Su estilo se reconoce por la representación de formas y colores que aluden al origen natural, especialmente en aquellos animales nobles y poderosos que infunden una fuerte sensación de respeto. Su obra plantea una reflexión en torno al ser humano y su relación con la naturaleza, la representación animal muestra la alegoría entre el equilibrio natural y las energías en ella implícitas mediante formas minimalistas vegetales y humanas.

 

Su Trabajo se puede encontrar en galerías de España, Francia o Estados Unidos, así como en monumentales muros alrededor del mundo (EE.UU, Francia, España, Malasia, Rusia o Nueva Zelanda).

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

English:

 

Sabek begins his career intervening the streets and abandoned places around Madrid where he developes his graffiti style in the early 2000. Later he starts to produce more figurative work experimenting with different techniques and mediums in addition to his work on the walls. 

 

His style is recognized by the representation of forms and colours that refer to the natural origin,  particularly through of those noble and powerful animals that provoke a strong sense of respect. His work poses a reflection on the human being and his relationship with the nature, the animal representation shows an allegory between the natural balance and the energies that it channels through minimalist vegetable and human forms. 

 

His paintings are shown in galleries in Spain, France and the United States in addition to his huge murals around the world (USA, France, Spain, Malaysia, Russia or  New Zealand)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Máis info:

https://www.sabeknonsense.com

https://www.instagram.com/sabeknonsense/

 

 

TRABALLOS ANTERIORES: