Sokram

Galiza

Pic. A.L. Crego.

SOKRAM

 

Galego:

 

“ENTROPÍAS E DISTOPÍAS”  (Avenida da Milagrosa, no 71) 

 

En palabras do artista:

 

“Hai quen valora o material porriba de todo o resto, priorizando a acumulación da maior can- tidade posible de bens ao longo das súas vidas. Algo que supostamente aporta unha sensa- ción de satisfacción e de seguridade para presente e futuro.

Tamén existe quén ve o tempo como o único e verdadeiro tesouro que posuímos, aquel que pode adicar a desenrolar o que verdadeiramente lle fai sentir paixón, equilibrándolle e facén- doo medrar por dentro... Tanto, que lle fai esquecer todo o que non ten importancia... como afeitarse por exemplo.“ 

 

Sokram preséntanos unha obra na que fala do equilibrio vital, do tempo. Esta idea está refor- zada por un ingrávito ‘Horror Vacui’, no que todos os elementos parecen flotar no espazo ao redor da figura principal que fai de fio conductor e de nexo entre eles. Simbolos dourados que representan un xogo de malabarismo conceptual, que contrasta cos tonos fríos e profun- dos que representan o incerto universo creativo. Todo baixo unha liña omnipresente a cal cobra a función definitoria e de cohesión necesaria. 

 

Máis info:

https://www.instagram.com/sokram_desordes/

https://www.facebook.com/sokramdktc/

https://twitter.com/SOKRAM_Mutante

 

 

————————————————————————————————————————

 

Castellano:

 

“ENTROPÍAS Y DISTOPÍAS”  (Avenida da Milagrosa, no 71) 

 

En palabras del artista:

 

“ Hay quien valora lo material por encima de todo el resto, priorizando la acumulación de la mayor cantidad posible de bienes a lo largo de sus vidas. Algo que supuestamente aporta una sensación de satisfacción y de seguridad para presente y futuro.

También existe quién ve el tiempo como el único y verdadero tesoro que poseemos, aquel que puede dedicar a desarrollar lo que verdaderamente le hace sentir pasión, equilibrándole y haciéndole crecer por dentro… Tanto, que le hace olvidar todo lo que no tiene importancia… como afeitarse por ejemplo.”

 

En este mural Sokram nos está hablando de equilibrio vital y de fugacidad, de prioridades  y malabarismos en una espiral que no podemos hacer que pare de girar… pero si quizás, escoger con cuales elementos nos quedamos y a cuales les otorgamos todo el valor y la prioridad que se merecen. 

Esta idea, reforzada por un ingrávito horror vacui en el que todos los elementos parecen flotar en el espacio alrededor de la figura principal, que actúa como hilo conductor y de nexo entre ellos. Simbolos dorados que representan un juego de malabarismos conceptual, que contrasta con los tonos fríos y profundos que representan el incierto universo creativo. Todo bajo una linea certera y omnipresente que adquiere la función definitoria y de cohesión necesaria en toda la composición.

 

 

Más info:

https://www.instagram.com/sokram_desordes/

https://www.facebook.com/sokramdktc/

https://twitter.com/SOKRAM_Mutante

 


Máis imáxenes:Máis Info:


Galego:

 

Sokram, é un creativo multidisciplinar; ilustración, muralismo e tamén a música centran a súa principal actividade, ademáis da faceta como curador e organizador de varios festivais de arte urbana dende Mutante Creativo. Algúns exemplos son DesOrdes Creativas ou o propio Rexenera Fest.

 

O seu traballo no espazo público varía en canto a mensaxe, contido e forma según o emplazamento, sempre coa intención de xogar co entorno na que se sitúa a peza, aproveitando as formas da propia parede, obxecto ou edificio para realzar a composición final. 

O seu traballo visual posúe un forte compoñente social, crítico ou sarcástico nos seus discursos e destaca o gusto pola ironía e dos obres sentidos no tratamento dos temas escollidos. 

 

O seu particular estilo bebe do graffiti, do comic underground americano, da ilustración Lowbro contemporánea e do deseño gráfico, mesturando unha liña firme e contundente con volumen e elementos vectoriais que se sustentan baixo unha ampla gama cromática e rica en matices. 

  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Castellano:

 

Sokram, es un creativo multidisciplinar; ilustración, muralismo y también la música centran su principal actividad, además de su faceta como curador y organizador de varios festivales de arte urbano desde Mutante Creativo (su estudio). Algunos ejemplos son DesOrdes Creativas o el propio Rexenera Fest. 

 

Su trabajo en el espacio público varía en cuanto a mensaje, contenido y forma según el emplazamiento, siempre con la intención de jugar con el entorno en el que se sitúa la pieza, aprovechando las formas de la propia pared, objeto o edificio para realzar la composición final. 

Su trabajo visual posee un fuerte componente social, crítico o sarcástico en sus discursos y destaca su gusto por la ironía y los dobles sentidos en el tratamiento de los temas escogidos. 

 

Su particular estilo bebe del graffiti, el comic underground americano, la ilustración Lowbro contemporánea y del diseño gráfico, entremezclando una linea firme y contundente con volumen y elementos vectoriales que se sustentan bajo una amplia gama cromática y rica en matices. 

  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

English:

 

Sokram is a multidisciplinary creative; illustration, muralism, and a/so the music focus his main activity, in addition to his role as curator and organizer of several urban art festivals (through Mutante Creativo, his creative studio). Some examples are DesOrdes Creativas or Rexenera Fest.

 

His work in the public space varies in terms of the message, concept and form according with the palette and the wall's format. His intention is always playing with the environment where the piece is and take advantage of the wall's form, the object or the building to raise the final composition. 

 

His visual creations have a strong social component, criticism or sarcastic in his díscourses and highlights his tendency to the irony and the double meanings in the chosen themes. 

 

His singular style is influenced by graffiti, underground american comic, Lowbro contemporary illustration and graphic design, mixing a strong and accurate fine with volume and vector elements, which are sustained by a wide color range and rich in nuances. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Máis info:

https://www.instagram.com/sokram_desordes/

 

 

TRABALLOS ANTERIORES: